cabecera

CONDICIONS D’ÚS DELS MATERIALS DE L’EXPOSICIÓ

El professorat i centre que sol·licita disposar de l’exposició ACCEPTA els següents criteris:

1. El recurs expositiu es lliura amb total gratuïtat per als centre educatius, organitzacions socials i aquelles institucions amb finalitat formativa.

2. L’ús temporal màxim previst per lloc és d’una setmana. Es pot sol·licitar per temps inferior.

3. L’organització que ho demana i el professor o professora responsable procuraran el bon ús del recurs en el temps que està sota la seua custòdia, comprometent-se a la seua devolució en l’estat original en què li és entregada. En el moment de la devolució haurà de comunicar-se si s’ha produït algun desperfecte al material cedit. En cas de què haguera qualsevol deteriorament, que no haja estat fortuït, s’hauran de fer càrrec de la seua reparació o reimpressió. Així mateix, la devolució de cada panell de l’exposició es realitzarà en la funda corresponent, seguint, en el seu cas, l’etiquetatge que hi haja en aquests.

4. El transport, muntatge i desmuntatge de l'exposició serà a càrrec de l'organització sol·licitant, que haurà d’arreplegar i retornar el material de l'exposició a la seu de FEVECTA-UCEV, qui facilitarà atenció adequada. S’haurà de comunicar, amb antelació suficient, la forma d’arreplegada per tal de poder preparar el material en temps i forma.

5. L'entitat sol·licitant haurà de proveir el local on s'exhibirà l'exposició, que haurà de ser, en qualsevol cas, en un lloc cobert en el que estiga controlat l'accés de persones.

L’exposició té una finalitat didàctica per a fomentar la reflexió crítica i la cerca de camins cap una nova economia. En eixe sentit, es recomana l’acompanyament del professorat en les visites que l’alumnat realitze a l’exposició.