cabecera

CAMINS PER A TRANSFORMAR
ECONOMIA SOLIDARIA

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

QUÈ ES?

L'Economia Solidària, en el marc de la tradició de l'Economia Social, pretén incorporar a la gestió de l'activitat econòmica els valors universals que han de regir la societat i les relacions entre tota la ciutadania: equitat, justícia, fraternitat econòmica, solidaritat social i democràcia directa. I, en tant que una nova manera de produir, de consumir i de distribuir, es proposa com una alternativa viable i sostenible per a la satisfacció de les necessitats individuals i globals, aspirant a consolidar-se com un instrument de transformació social.

Les organitzacions que participen en el moviment de l'Economia Solidària comparteixen, per al desenvolupament de la seua missió, els següents eixos transversals:

- L'autonomia com a principi de llibertat i exercici de la corresponsabilitat.

- L'autogestió com a metodologia que respecta, implica, educa, iguala les oportunitats i possibilita l'apoderament.

- La cultura alliberadora com a base de pensaments creatius, científics i alternatius que ens ajuden a buscar, investigar i trobar noves maneres de conviure, produir, gaudir, consumir i organitzar la política i l'economia al servei de totes les persones.

- El desenvolupament de les persones en totes les seues dimensions i capacitats: físiques, psíquiques, espirituals, estètiques, artístiques, sensibles, relacionals…en harmonia amb la naturalesa, per damunt de qualsevol creixement desequilibrat econòmic, financer, bèl·lic, consumista, transgènic i anòmal com el que s'està propugnant en nom d'un desenvolupament “fictici”.

- La compenetració amb la Natura.

- La solidaritat humana i econòmica com a principi de les nostres relacions locals, nacionals i internacionals.

QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPIS?

Sobre la base d'aquest posicionament, objectius i valors, es redacta la Carta de Principis de l'Economia Solidària, espina dorsal i element identitari de l'Economia Solidària. Els principis que recull són els següents:

1.- Principi d'equitat.
2.- Principi de treball.
3.- Principi de sostenibilitat ambiental.
4.- Principi de cooperació.
5.- Principi "sense fins lucratius".
6.- Principi de compromís amb l'entorn.

QUI LA REPRESENTA?

En l'Estat espanyol el moviment de l'economia solidària s'articula principalment entorn de REAS Xarxa de Xarxes d'Economia Alternativa i Solidària (d'ara en avant, REAS Xarxa de Xarxes). Es tracta d'una xarxa confederal composta per 15 xarxes territorials i 4 xarxes sectorials que aglutinen a més de 850 entitats i empreses de tot l'Estat. Jurídicament és una associació de caràcter no lucratiu, sense filiació partidista o cap religiosa.

En els seus més de 25 anys de marxa, des de la seua constitució en 1995, ha buscat l'enfortiment del moviment de l'economia solidària en tot l'Estat espanyol,aprofundint en la seua capacitat com a subjecte de transformació social a partir dels valors i pràctiques recollides en la Carta de Principis de l'Economia Solidària.

En aquest sentit, REES Xarxa de Xarxes treballa des d'un triple vessant: com un enfocament d'economia crítica, com un conjunt de pràctiques d'economia alternativa i com un moviment que busca la transformació social.

La xarxa al País Valencià és REAS País Valencià, xarxa d'economia alternativa i solidària.

INICIATIVES AL NOSTRE ENTORN

- ECONOMÍA SOLIDARIA, Portal de referència per a tot el relacionat amb l'economia solidària.

- EL ROGLE, despatx compost per persones que treballen com a mediadores, advocades i sociòlogues.

- NITTÚA, plataforma d'innovació social.

- LA REPARTIDORA, llibreria especialitzada en el pensament crític.

- ALTUR. Cooperativa d'especialistes en treballs en altura i establiment de línies de vida.